Welsh Housing Conditions Survey 2017-18 (WHCS)

BRE has been contracted by the Welsh Government to carry out a national housing survey of Wales referred to as the Welsh Housing Conditions Survey (WHCS).

Fieldwork for the WHCS 2017-18 ran from August 2017 until the end of April 2018.  A sample of addresses was drawn from eligible households taking part in the National Survey for Wales.  This resulted in physical inspections of 2,552 properties across Wales, which will enable National level estimates.  Headline results will be published, by the Welsh Government, in November 2018, with more detailed topic specific analysis following in 2019.

The survey is completely anonymised, the information collected as part of the inspection will be treated as confidential as directed by the Code of Practice for Official Statistics.  It will be used to produce statistics that will not identify anyone in the household.

For more information about the Welsh Housing Conditions Survey 2017 – 18

Visit the Welsh Government webpage: www.gov.wales/whcs, email stats.housingconditions@gov.wales, or call on 03000 25 6340 

Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18

Mae BRE wedi cael ei gontractio gan Lywodraeth Cymru i gynnal arolwg tai cenedlaethol yng Nghymru, y cyfeirir ato fel Arolwg Cyflwr Tai Cymru.

Cynhaliwyd y gwaith maes ar gyfer Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18 rhwng Awst 2017 a diwedd Ebrill 2018.  Lluniwyd sampl o gyfeiriadau wedi’u codi o aelwydydd a fyddai’n gymwys i gymryd rhan yn Arolwg Cenedlaethol Cymru.  Arweiniodd hyn at archwiliad ffisegol o 2,552 o gartrefi ledled Cymru, a fydd yn rhoi amcangyfrifon ar lefel Genedlaethol.  Bydd y prif ganlyniadau’n cael eu cyhoeddi yn Nhachwedd 2018 gan Lywodraeth Cymru, a bydd dadansoddiad manylach o bynciau penodol yn dilyn yn 2019.

Mae’r arolwg yn gyfan gwbl ddienw, a bydd y wybodaeth a gesglir fel rhan o’r arolygiad yn cael ei thrin yn gyfrinachol, fel y cyfeirir gan y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol. Bydd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu ystadegau na fyddant yn enwi unrhyw un yn y cartref.

 

Am fwy o wybodaeth am Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18

Gweler tudalen we Llywodraeth Cymru: www.llyw.cymru/rdgt, ebostiwch ystadegau.cyflwrtai@llyw.cymru, neu galwch 0300 025 5050